2012 Generalforsamling Højmark

Ringkøbing kredsen afholdt generalforsamling den 20. Februar 2012 i Højmark Forsamlingshus.

Aftenen startede med spisning, deltagerne nød en rigtig middag, og så var vi ligesom oplagt til generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Velkomst.
Formand Ninna Damsgaard bød velkommen, og gav ordet til sidemanden, og sådan blev vi præsenteret for hinanden, god ide så ved vi hvem hinanden er, og hvor vi kommer fra.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
Bestyrelsen foreslog Bjarne Svendsen som dirigent. Bjarne modtog valget, og kunne konstatere at  generalforsamlingen var lovligt varslet.
Referent Trine, og stemmetællere blev Hans Kurt og Peter.

3. Formandens beretning.
Foreningen har 115 medlemmer og 20 passive, det er gået lidt tilbage.
Ansættelsesbrevene er ved at være i orden.
I Provstierne  regnes der på sammenlægning og geografisk fleksibilitet – besparelsen er tvivlsom, da der bliver en del transport.
Nogle gravere er pålagt at føre timeregnskab. Plejeplaner sammen med timetælling bliver fremtiden.
Faglig sekretær Benny Rosenkvist lavede lønaftaler, i 2011 søgte 200 mere i løn.
Fagforeningen har arbejdet med en del fratrædelsessager.
Miljøkonsulent Ulrik Hauger arbejder på at forebygge arbejdsskader både fysisk og psykisk.
Forbundets økonomi kommer ud med et underskud i 2011, bl.a. med begrundelse i de mange faglige sager, der er foreslået 50 kr. i kontingentstigning pr. måned til at dække underskuddet.
Man er enig om at tilskuddet til fysioterapeut og kiropraktor ikke skal spares.
Kan der spares på bladet? Hvad så med annonceindtægten?
Jørgen Andersen stopper pga. helbredsmæssige årsager.
Vi kan se frem til en mager overenskomst.
Til slut takkede Ninna Damsgaard for god opbakning ved foreningens arrangementer.

4. Regnskab ved kasseren.
Kasser Poul Jensen gennemgik regnskabet, regnskabet ser pænt ud, og det blev godkendt af forsamlingen.

5. Indkomne forslag.
Forslag om at kurser og møder er i arbejdstiden, i stedet for om mandagen, hvor vi har fri.
Forsamlingen vedtog at bestyrelsen har beføjelse til at finde andre hverdage til vore arrangementer.

6. Valg af:
A. Formand, på valg er: Ninna Damsgaard Hvide Sande. Genvalgt.
B. 4 bestyrelsesmedlemmer, på valg er: Søren Iversen Nees, Søren Kiilerich  Rind / Kollund, Poul Jensen Flynder og Trine Damgaard Hover. Genvalgt.
C. 2 suppleanter til bestyrelsen: valgt blev Hans Jørgen Andersen Måbjerg og Peter Thronhjem  Ølby.
D. 2 revisorer, på valg er: Hans Kurt Poulsen Sdr. Felding og Peter Thronhjem Ølby, Genvalgt.

7.Fastsætelse af kontingent. Uændret.

8. Evt. intet.
Bjarne Svendsen sluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Referent
Trine Damgaard