Ringkøbing kredsens love

§1                                                                                                 Hent kredslove som pdf her

Foreningens navn er: GRAVERFORENINGEN RINGKØBINGKREDSEN
§2
Foreningens hjemsted er den til enhver tid fungerende formands bopæl.
§3
Medlemsforhold:
Som aktiv medlem kan optages enhver ansat graver/kirkegårdsleder, og han/hun er valgbar til diverse bestyrelsesposter inden for foreningen. Ind- og udmeldelse sker gennem kasserer/formand. Er indbetaling af medlemskontingent ikke sket inden for den på girokortet påførte sidste frist tillægges kr. 100.- i gebyr.
Restance ud over en måned kan medføre slettelse. Ved evt. genoptagelse betales gammel restance. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem graver/kirkegårdsleder og menighedsråd bør vedkommende meddele dette til et bestyrelsesmedlem eller den faglige sekretær. Forretningsudvalget, der består af medlemmer valgt af og i bestyrelsen, tager derefter stilling til, hvem der skal mægle i striden.
§4
Ved et medlems indmeldelse i foreningen modtager vedkommende indmeldelsesblanket og foreningens love. Medlemsforholdet træder i kraft på den dato, der fremgår af indmeldelsesblanketten.
§5
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling, såvel for aktive som for passive medlemmer.
Kontingentet betales forud, kvartalsvis, senest den 10. i første kvartalsmåned.
§6
Generalforsamlingen er kredsens højeste myndighed. Indkaldelse skal ske senest 14 dage før afholdelse, og den afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal. Der kan ikke stemmes pr. brev. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Mindst 2 suppleanter vælges hvert år. Hovedbestyrelsesmedlem vælges hvert andet år af den siddende bestyrelse.
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Beretning og evt. protokol
3. Regnskab i revideret stand
4. Indkomne forslag, som skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
5. Valg af bestyrelse
6. Fastsættelse af kontingent
Regnskabet skal udsendes i revideret stand sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.
§7
En ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller, når mindst 25 medlemmer ønsker det, og i så fald skal emnet opgives til bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
§8
Hvis et medlem af bestyrelsen, uden gyldig grund forsømmer sin mødepligt til 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, udtræder vedkommende automatisk af bestyrelsen og afløses af suppleanten