2013 Generalforsamling 4 februar

Ringkøbing Kredsen har afholdt ordinær generalforsamling d. 4. februar 2013 i Højmark Forsamlingshus.

Traditionen tro startede vi med at spise en god middag, og få en god snak med gode kollegaer, det er altid godt.
Formand Ninna Damsgaard bød forsamlingen velkommen, derefter havde vi den obligatoriske præsentations-runde, dejligt at se nye ansigter.

Dagsorden.

1. Velkomst.

2. Valg af dirigent – referent – stemmetæller.
Bjarne Svendsen blev valgt til dirigent.

3. Formandens beretning.
Formand, Ninna Damsgaard fortalte om at nu kan ændringer indenfor graverfaget for alvor mærkes, økonomien er stram, og kirkegårdene skal spare, Rådighedsbeløbet svinder væk, når der installeres automatisk ringning og tidslås på kirkedøren, og med 37 timer og fast mødetid, kan det være svært at leve op til kravene.
Tids- og kostberegning er ok., selvom det er bøvlet, at få det sat ind i skemaet.
Folkekirken er i forandring – 2012 blev året med indførelse af homovielser, præsterne kan sige fra, men vi kan ikke.
Foreningen har haft knap så mange opmålinger som i 2011.
Samarbejde er ok., men nedlæggelser af gør at der bliver færre medlemmer.
Faglig sekretær Benny har meget at se til, når graver og menighedsråd ikke har afstemt deres forventninger, og tingene går i hårdknude.
Benny tager de store sager og lønforhandlinger. Hvad der forhandles er meget forskelligt.
Ved delegeretmødet takkede Jørgen Andersen af p.g.å. sygdom.
Fakks. økonomi er anstrengt, kontingentet er steget. For at få faglig bistand, kræves det nu at graveren har været medlem af Fakk. i et kvartal.
Graverbladet fortsætter uændret.
Sidste år arrangementer:
Anlægskursus bød på fornyelser og flotte resultater – og mange deltagere.
Aftenturen gik til Hindø, Hee Kirke og I.C.  Christensens hus.
Grandækningkursus havde mange deltagere, også her var kvaliteten i top.
Vintermøde med Kim Schmidt og Jørgen B. Hansen, emnet var kostprisberegning og plejeplaner.
Hjemmesiden bliver opdateret når der er nyt, fungerer godt.
Ninna sluttede beretningen med at takke for godt samarbejde i bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab v. kasseren.
Kasser Poul E. Jensen gennemgik regnskabet, flot resultat.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Ingen.

6. Valg.
6 a. Valg af formand.
Ninna Damsgaard blev genvalgt.

6 b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg til Arne Y. Andersen Dybe, Flemming Najbjerg Troldhede, Bjarne Svendsen Fjelstervang og Jørgen Stilling . Ilskov.

6 c. Valg af suppleanter.
1.suppleant blev Hans Jørgen Lauridsen, 2. suppleant Birgitte Birkebak.

6 d. Valg af revisor.
Hans Kurt Poulsen og Jens Henning blev valgt til revisor.

7. Fastsættelse af kontingent.
Poul foreslog nedsættelse af kontingent, da der er penge nok i kassen, 25 kr. i kvartalet for aktive medlemmer.
Forslaget blev vedtaget.

8. Evt.
Ninna anbefalede et kursus på AMU Svendborg, lær at guide, rundvisning.
Jørgen: Bladet har fået ny distubetør, det vil sige at vi skal have bladet inden den 1. lørdag i måneden.
Erfagrubber, nogen der ønsker at komme ind.

Bjarne Svendsen sluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Derefter gik vi over til tillidsmandevalg. Alle fortsætter som før.

Aftenen sluttede med kaffe og en aftensang.

Referent: Trine Damgaard, Graver Hover kirkegård