2014 Generalforsamling 17 februar

Generalforsamling i Graverforeningen Ringkøbing Kredsen den 17. februar 2014.

1. Velkomst.
Formand Ninna Damsgaard bød velkommen til de fremmødte, og der var en særlig velkomst til aftenens underholder Bjarne Rødkjær.

Efter festmiddagen var sat til livs, kunne vi gå over til generalforsamlingen.

2. Valg af diregent. Bjarne Svendsen fra Fjelstervang valgtes til dirigent, og ledede slaget gang.

3. Formandens beretning : Ninna Damsgaard berettede om at foreningen har 110 aktive medlemmer og 20 passive, på landsplan er der 1387 medlemmer heraf 71 gravermedhjælpere.
Kirketjenerforeningen har fået fælles sekretariatssamarbejde med FAKK.
Vi har fået en ny Kirkeminister Marianne Jelved.
Folkekirken har haft en spørgeundersøgelse i gang, omkring det psykiske arbejdsmiljø, af rapporten kan ses , at det ser ikke så galt ud, man har svaret, at man har det fint, og at man i det hele taget er godt tilfreds. Husk at se hinanden i øjnene, og sig tak for i dag, undgå misforståelser.
Folkekirken er i udvikling.
Menighedsrådet er vores arbejdsgiver, det er dem, der skal præcisere, hvad der skal laves, vi skal arbejde 37 timer om ugen, ønsker menighedsrådet besparelser, må de fortælle hvad der ikke skal laves.
Benny Rosenkvist tager sig af sager som lønforhandling og fratrædelser.
Helle Simonsen tager sig af ansættelseskontrakter og APV. mm.
I sensommeren 2013 valgte Hovedbestyrelsens næstformand at trække sig p.g.a. andet arbejde. Hovedbestyrelsen fortsætter uden næstformand til næste valg.
Økonomien er blevet forbedret, det hjalp med kontingent forhøjelse.
Bladet har fået ny distributør.
Ninna Damsgaard orienterede også om foreningens arrangementer, og takkede for god opbakning.
Hjemmesiden opdateres af Flemming Najbjerg, vi har fået en Erfa koordinator, Søren Kiilerich tager sig af de nye gravere, så de kan komme med i en Erfa grubbe.
Vi er altid modtagelig for nye ideer.
Ninna Damsgaard sluttede sin beretning. Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab: Kasser Poul Jensen gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg af  Afdelingsformand: Ninna Damsgaard, Hvide Sande blev genvalgt.
B. Bestyrelse: Der var genvalg af Søren Iversen, Nees, Søren Kiilerich, Rind/Kollund, Poul E. Jensen, Flynder og Anne Katrine Damgaard Nielsen, Hover.
C. Suppleant: 1. suppleant: Hans Jørgen Pedersen, Måbjerg, og 2. suppleant: Elise Ebdrub, Kloster.
D. Revisor: genvalg af Hans Kurt Poulsen, Sdr. Felding, og Jens Henning, Finderup.

7. Fastsættelse af kontingent,
kasser Poul Jensen foreslog kontingent uændret, det blev vedtaget.

8. Evt. Overenskomst giver en lille lønstigning.

Dirigent Bjarne Svendsen afsluttede generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden.

Efter kaffen underholdt Bjarne Rødkjær på Vendelbomål med nordjysk humor.
Bjarne  voksede op i Sindal og gik i skole i Lindum, det var hårdt for den lille Bjarne, der skulle til at lære et sprog mere, nemlig rigsdansk, det forlangte læreren, derhjemme blev der talt vendelbomål.
Den første stil gav da også problemer, for hvordan staver man til gjøde ? (gødning). Han skulle skrive en stil om hvad han havde lavet i weekenden.
Herefter fulgte et vælg af historier, og citater af Niels Hausgaard.
Der sad 2 gamle fiskere på en bænk nede ved havnen, der kommer en stor flot B.M.V. og stanser ved fiskerne for at spørge om vej, først spørge han på engelsk, det forstår de gamle ikke, derefter spørger han på tysk, det er ikke bedre, til sidst spørger han på fransk, det forstår fiskerne heller ikke, til sidst opgiver han og kører videre i B.M.V’en. Den ene af fiskerne siger: vi burde også lære noget sprog, hvortil den anden fisker svarer: Nej, ham i B.M.V’en kunne 3 sprog, hvad fik han ud af det?
3 entreprenører dør samme dag, og kommer op til Sankt Peder, de står udenfor og betragter Perleporten, der trænger til at blive renoveret, og de bliver enige om at give tilbud på at renovere Perleporten. Fynboen er den første til at bliver budt indenfor, og hans tilbud lyder på 50000 kr. for at reparere porten, derefter kommer sjællænderen, hans tilbud lyder på 100000 kr. for at lave porten, til sidst kommer jyden, han forlanger 150000 kr. Sankt Peder synes det lyder af meget, hertil svarer jyden, der er 50000 kr. til dig og 50000 kr. til mig, og så giver vi arbejdet til fynboen. Bare et lille udpluk af Bjarnes historier. Det er Bjarne rigtig god til.

Referent Trine Damgaard, Hover