2015 Vintermøde/generalforsamling referat

Generalforsamling og Vintermøde i Højmark Forsamlingshus d. 4. februar 2015.

Ringkøbing Kredsen har afholdt generalforsamling i Højmark Forsamlingshus.

1. Velkomst.
Formand Ninna Damsgaard bød de 24 deltagere velkommen til den årlige generalforsamling.
Jan i forsamlingshuset havde,som sædvanlig lavet et dejligt festmåltid til os, vi nyder maden og snakken går livligt, indtil Ninna afbryder os, for nu skal generalforsamlingen i gang.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.Vi vælger Bjarne Svendsen til dirigent. Efter at han har konstateret generalforsamlingen lovlig indvarslet, går Bjarne over til dagsordenen, og giver ordet til Formanden Ninna Damsgaard.

3. Formandens beretning.
Formanden Ninna Damsgaard orienterer om medlemstallet. Der er 110 medlemmer og 18 passive.
Det er 5 år siden vi fik ny løn – der forhandles ved nyansættelse.
Nye gravere skal på kursus inden 2 år, alle intro kurser skal være gennemført inden 1 års ansættelse.
Vores kreds har ikke de store konflikter, det er vigtigt at få fyldt op på, hvad der er vores arbejdsopgaver.
Det er vores ansvar for at arbejdet går godt, vi skal være samarbejdsvillige.
Timetælling – Hvad bruger vi vores tid på. Menighedsrådet vil gerne spare. Når vi tæller timerne kan de se tidsforbruget.
Vi har frihed under ansvar.
Forbundet fik ny Næstformand ved Delegeret mødet 2014. Det blev John Løkkedal, det har lettet arbejdet for formand Bjarne Rødkjær.
Medlemstallet på landsplan er gået tilbage. I 2014 var der 1382 medlemmer og 71 i GMF. I 2015 er der 1330 medlemmer og 60 i GMF.
Vi skal opfordre nabograverne til at blive medlem.
Faglig sekretær Benny Rosenkvist har travlt med lønforhandling, overenskomst 2015 er også godt igang – forsøger at få mere i løn til tjenestemændene.
Økonomien ser fornuftig ud.
Samarbejdet med kirketjenerforeningen fungerer fint. Helle Simonsen er på fuld tid. Benny har mange fratrædelsessager.
FLØS arbejder med ny lønseddel.
Flytning af kister – det er ikke os  der skal forestå det.
Bladet er også ved at være ude til tiden.
Kredsens aktiviteter.
Vi har afholdt Vintermøde, Anlægskursus på Borbjerg kirkegård, Aftentur til Bækmarksbro kistefabrik og Bedemand Søren Krabbe fortalte om sit arbejde som bedemand. Grandækning på Brejning kirkegård. Erfa ved Søren Kiilerich.
Da Ninna ikke modtager genvalg til bestyrelsen, takkede hun for godt samarbejde og støtte om foreningens arrangement, Ninna ønskede os alle alt godt i fremtiden.
Beretningen blev godkendt.

4. Regnskab.
Kasser Poul E. Jensen gennemgik regnskabet, det ser pænt ud.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag.

6. Valg af:
A.  Formand: Søren Iversen Nees.
B. 4 bestyrelses medlemmer:
Hans Jørgen Lunde Lauridsen Måbjerg
Arne Yderstræde Andersen Dybe.
Flemming Najbjerg Troldhede.
Jørgen Stilling Ilskov
Jytte Olesen Naur.
C.  Suppleanter: 1. Emil Arentsen, Skarrild.
2. Elise Ebdrup Gl. Sogn.
D. Revisor: Jens Henning, Finderup.
Ninna Damsgaard Hvide Sande.

7. Fastsættelse af kontingent.
Uændret.

8. Evt.
Medlemstallet går tilbage. Vi er blevet 17 færre i Ringkøbing Kredsen. Der er også kirkegårde der er blevet lagt sammen og derved mister en graver.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Efter generalforsamlingen var der tillidsmandsvalg. Alle blev genvalgt.

Vintermøde
Vintermøde med faglig sekretær Benny Rosenkvist.
Sælg dig selv var emnet. og vi fik mange gode råd til at sælge os selv på .
Det er bedre at få lidt i lønforhøjelse som et engangsbeløb.
Lønforventningssamtaler – Nye opgaver  – Erfaring – Livserfaring – Gartner – Ledelsesopgaver.
For tjenestemændene forhandles der med tilbagevirkende kraft.
Sælg dig selv. Hvordan bruger du din erfaring?
Kompetence hos graveren. Der er styr på tingene.
Fase 2. – Gå til stiftet.
Erfaring er godt. Men du skal beskrive det.
Provsten kan ikke sige at der ikke må gives lønforhøjelse.
Benny kom med mange stikord om at sælge sig selv.
Søren Iversen, vores nye formand takkede Benny for et godt indlæg, og takkede alle for en god aften.
Referent Trine Damgaard, Hover kirkegård