2016 Generalforsamling – Vintermøde

Ringkøbing Kredsen har afholdt Generalforsamling og efterfølgende Vintermøde den 9. februar 2016 i Højmark Forsamlingshus.

Traditionen tro starter vi med en god middag med det hele. Så er vi rystet godt sammen, og får snakket om vejr og gran der taber nålene.

Dagsorden:
1. Velkomst.
Formanden Søren Iversen, bød de 30 deltagere velkommen, og efter en sang, var forsamlingen klar til Sørens beretning.

2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Som dirigent valgtes Bjarne Svendsen, Bjarne er skarp, når det handler om vedtægter og indkaldelse og regler herfor.
Referent undertegnede.
Stemmetællere Heidi Nielsen og Jens Henning.

3. Formandens beretning.
Søren startede med årets gang på kirkegården. En våd sommer, hvor ukrudtet rigtig drillede, og derefter et mildt efterår, med gran der taber nålene,
Derefter en mildt vinter, hvor ukrudtet stadig gror.
Der har været mange nye ting at lære. Det er jo det første år som formand.
Hovedbestyrelses arbejdet har Jørgen Stilling påtaget sig, og det letter det daglige arbejde for formanden.
Der arbejdes med sammenlægninger af kirkegårde og samarbejdsaftaler mellem flere kirkegårde.
Benny tager sig af sygefraværds- og fratrædelsesamtaler. Han er desuden god til at forhandle en ordentlig aftale hjem, til dem der bliver afskediget.
Medlemstallet er gået tilbage med 50 medlemmer, så der nu er 1280 medlemmer mod 1330 for et år siden.
Lokalkredsen har 106 medlemmer plus 16 passive. Det ligger ret stabil.
FAKK har fået ny mobilvenlig hjemmeside – Jan B. Christensen er Webmaster.
Herning Provsti har lavet et ERFA møde, hvor alle har mødepligt.
Struer – Lemvig Provsti har sammen med en HR. konsulent lavet beregninger på gl. opmålingssystem plus ekstra opgaver.
Holstebro – Skive – Salling Provsti har også HR. konsulent med til beregningerne.
Ringkøbing -Skjern er stille.
2016 byder på Menighedsrådsvalg, det er spændende om der sker udskiftning, og om det er nogen man kan samarbejde med, der bliver valgt ind i det nye menighedsråd.
Graverne skal sørge for at få indflydelse.
Tillidmændene oplever det som en svær opgave, når ting ikke går og der opstår konflikt.
Lønforhandling: Det er svært. Nogen får, mens andre får afslag.

Årets aktiviteter.
Anlægskursus i Ulfborg Kirkeby, god tilslutning.
Aftentur til Lemvig, her kunne der godt have været flere.
Turen til Slagelse måtte desvære aflyses på grund af manglende tilslutning.
Grandækning i Timring med nye tiltag, tiltrak mange og fik ros.
ERFA grubberne ser ud til at køre fint.
Søren Iversen takkede bestyrelsen for godt samarbejde.

Debat : Lønforhandling – god ide at indkalde til en lønforventningssamtale og geografisk fleksibilitet kan udløse mere i løn.
Beretning blev enstemmig godkendt.

4. Regnskab ved kasseren.
Kasser Poul E. Jensen gennemgik regnskabet. Der var i 2015 et underskud på 7700 kr, men der har også været nye ting der skulle klares.
Det ser stadig godt ud og der er penge i kassen.
Regnskabet blev enstemmig godkendt.

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag.

6. Valg af:
A. Formand: G – genvalg til Søren Iversen.
B. 4 bestyrelsesmedlemmer – Genvalg til Poul E. Jensen, Søren Kileriich, Trine Damgaard og Hans Jørgen Lunde.
C. 2 suppleanter – 1. sup. Tina L. Søndergaard fra Ulfborg og 2. sup. Emil Kristensen fra Skarrild.
D. Revisoer – Genvalg af Ninna Damsgaard og Jens Henning .

7. Fastsættelse af kontingent.
Uændret.

8. Evt.
ERFA . Hans Jørgen og Jytte sidder i kursusudvalg og vil formidle kontakt om der er nogen der skulle være interesseret.
Forslag til et gebyr til dem der ikke får deres indbetaling meldt til PBS.
Dirigent Bjarne Svendsen sluttede Generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Vintermødet.
Det blev en aften sang og musik, fra “Æ Præst og Æ Degn”, alias sognepræst Inge-Dorthe Kaasgaard og kirkesanger m.m. Inger Kold Torsted, Hover og Ølstrup kirker.
Det var Kaj Norman Andersen sange der indbød til fællessang.
Inger Kold er uddannet operasanger – det var virkelig en oplevelse at høre. Inge-Dorthe sad ved klaveret, og fortalte også om sangene – og “kan I huske dengang om søndagen med giro 413”.
Der blev også sunget nye sange – et fantastisk par må vi vist sige.
Tak for en dejlig aften.
Disse var ordene.

Venlig hilsen
Trine Damgaard
Hover kirkegård